Regulamin

Regulamin usługi Pakiet Lebara Polska


1. Podmiotem świadczącym usługę Pakiet Lebara Polska (dalej „Pakiet Polska”) jest Lebara Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000478273, NIP 107-002-70-51, z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 10640 (dalej “Lebara”).

2. W celu wybrania Pakietu Polska, należy na numer 1111 wysłać następujący kod:

Pakiet

Kod SMS

Cena

Zawiera

Ważność

Polska S

PolskaS

3 zł

20 min.

7 dni

Polska M

PolskaM

8 zł

80 min.

14 dni

Polska L

PolskaL

10 zł

125 min.

30 dni


3. Wykupiony Pakiet Polska jest ważny przez okres do 30 dni (wg tabeli powyżej) od dnia następującego po dniu aktywacji.

4. Wykupiony Pakiet Polska obejmuje określoną wyżej liczbę minut do wykorzystania na połączenia do polskich telefonów stacjonarnych i komórkowych:

a. Polskie telefony stacjonarne i komórkowe z wyłączeniem: bezpłatnych połączeń, połączeń o obniżonych stawkach oraz połączeń na numery specjalne. 

5. Z upływem terminu ważności wykupionego Pakietu Polska ulegnie on automatycznemu odnowieniu w przypadku skutecznego pobrania ceny za Pakiet ze środków dostępnych na Państwa głównym koncie; tj. pod warunkiem posiadania wystarczających środków na głównym koncie Państwa pakiet zostanie automatycznie odnowiony na kolejne 30 dni. W przypadku braku wystarczających środków na Państwa głównym koncie, przez kolejnych do 30 dni będą podejmowane próby pobrania ceny za Pakiet Polska w celu automatycznego jego odnowienia.

6. Abonenci, którzy chcą wyłączyć opcję automatycznego odnowienia posiadanego Pakietu powinni anulować usługę na co najmniej 3 godziny przed północą końca ostatniego dnia terminu ważności Pakietu Polska (tj. przed północą do 30-ego dnia (wg tabeli powyżej) licząc od dnia następującego po dniu aktywacji Pakietu Polska),, przesyłając na numer 1111 następujący kod:

Pakiet

Kod SMS

Polska S

PolskaS*STOP

Polska M

PolskaM*STOP

Polska L

PolskaL*STOP


7. Jeden abonent może w danym czasie mieć aktywny tylko jeden Pakiet Polska.

8. Niewykorzystane w terminie do 30 dni (wg tabeli powyżej) minuty, nie mogą zostać po upływie tego okresu wykorzystane.

9. Pakiet Polska nie może być wykupiony za minuty promocyjne.

10. Minuty dostępne w Pakiecie Polska nie mogą być zamienione na gotówkę ani na inne doładowania.

11. Oferta Pakiet Polska może być w każdym czasie wycofana lub zmodyfikowana w całości lub w części według uznania Lebara. Wycofanie lub zmiana Pakietu Polska nie wpływa na prawa i obowiązki nabyte przez abonenta przed taką zmianą lub wycofaniem Pakietu. Pełne informacje o ewentualnych modyfikacjach będą zamieszczane na stronie www.lebara.pl.

12. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie podlegają Regulaminowi świadczenia usług telekomunikacyjnych Lebara, który dostępny jest na stronie www.lebara.pl.